Privacystatement Als zorgaanbieder hebben wij veel te maken met (vertrouwelijke) patiëntgegevens.

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw privacy van essentieel belang is.

U moet erop kunnen vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen.

Om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen hebben wij dit privacystatement opgesteld.

Uw gegevens Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de wet.

De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Het voldoen aan deze wetten betekent dat wij uw gegevens alleen verzamelen voor bepaalde doelen en dat wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen. Voor welke doelen verzamelen wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens uiteraard voor de zorgverlening aan u.

Wij gebruiken uw gegevens ook voor de afhandeling van de administratie en de bewaking van de eigen kwaliteit en praktijkaccreditering.

Wanneer u informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij ook gebruik van uw gegevens om u een reactie te kunnen geven.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens? Wij verzamelen uw gegevens onder andere bij de inschrijving, tijdens consulten en telefoongesprekken.

Ook ontvangen wij gegevens van andere zorgverleners wanneer u bent doorverwezen of wanneer wij uw dossier van een andere zorgverlener overnemen.

Wie heeft inzicht in uw gegevens? Alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen uw gegevens raadplegen. Hieronder moeten onder andere worden begrepen: de zorgverlener waarbij u onder behandeling staat, de assistent, de praktijkondersteuner.

Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de behandeling. In sommige situaties is het noodzakelijk een waarnemer in te schakelen.

De waarnemer heeft inzage in uw gegevens voor zover dat nodig is voor de te verrichten werkzaamheden. .

Landelijk Schakelpunt Onze huisartsenpraktijk is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) om vorm te geven aan het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Voor het doorgeven van uw gegevens aan het LSP is uw toestemming vereist.

Veiligheidsmaatregelen Wij hebben uitgebreide organisatorische en technische beveiligingsmaatregelingen getroffen om uw gegevens te beschermen. Alle computers en medische programma’s zijn beschermd met een wachtwoord.

Uw medische gegevens bewaren wij gedurende 15 jaar. Uw gegevens bewaren wij langer wanneer dit nodig is voor het leveren van verantwoorde zorg.

Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.

Uw rechten U heeft rechten ten aanzien van uw medisch dossier: Recht van inzage in en afschrift van gegevens die in uw dossier zijn opgenomen; (hier zijn kosten aan verbonden) Recht van correctie of aanvulling van de gegevens of het laten opnemen van een eigen verklaring in uw dossier; Vernietiging van uw dossier (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden).

Contact en vragen Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw dossier kunt u terecht bij de huisartsenpraktijk. Wanneer u bezwaar heeft tegen een bepaalde informatie-uitwisseling, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar.